FAQ

Wij beantwoorden al uw vragen.

FAQ

Dat hangt af van het aantal lopende klachten en de complexiteit ervan.  Maar doorgaans vergadert de ene maand het bureau, en komt de maand erop de algemene vergadering samen.

Als het secretariaat uw klacht ontvangt, nemen de inspecteurs meteen contact op met u en onderzoeken uw probleem.  Zij praten ook met de aangeklaagde partij.  De inspecteurs bundelen de informatie en leggen uw dossier voor aan het bureau van de Cultuurpactcommissie.  Het bureau beslist dan over het verdere verloop.  Ofwel onderhandelen de inspecteurs verder met u en de tegenpartij.  Ofwel gaat uw dossier naar de algemene vergadering die de bereikte verzoening bekrachtigt of een advies uitvaardigt.

De klachtenprocedure is volledig gratis, ongeacht de afloop.

Sinds de staatshervorming 1970-1971 en de inwerkingtreding van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 en 8 augustus 1988, behoren de “culturele aangelegenheden” zo goed als volledig tot de bevoegdheid van de gemeenschappen.

De Cultuurpactcommissie is dan ook een administratief rechtscollege, dat vanuit het Vlaams parlement, het parlement van de Franse gemeenschap en het parlement van de Duitstalige gemeenschap wordt samengesteld, en dit met vertegenwoordigers van alle partijen die in deze parlementen zitting hebben.

Sinds 1985 ressorteert de Cultuurpactcommissie onder de Diensten van de Kanselarij, maar zij vervult zijn opdrachten in volkomen onafhankelijkheid.  Geen enkele federale minister (overigens ook geen enkele gemeenschapsminister) kan zich inhoudelijk in de besluitvorming mengen.

Naast de Cultuurpactwet, bestaat aan Vlaamse zijde ook een Cultuurpactdecreet, met volkomen identieke bepalingen.  Dit decreet werd met algemeenheid van stemmen goedgekeurd door het Vlaams Parlement .